ก่อสร้าง ห้อง.2 ปวช.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์สิ่งแรกที่ควรรู้จักคือ  ส่วนประกอบต่างๆที่คอมพิวเตอร์ใช้งานได้