ก่อสร้าง ห้อง.3 ปวช.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานคอมพิวเตอร์สิ่งแรกที่ควรรู้จักคือ  ส่วนประกอบต่างๆที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้