home286-522 Developmental Psychology for Instruction
personperson_add
286-522 Developmental Psychology for Instruction

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
286-522 Developmental Psychology for Instruction

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7492

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดของพัฒนาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ มโนทัศน์ที่สำคัญของพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมกับพัฒนาการของเด็กไทย การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)