home286-522 Developmental Psychology for Instruction
person
286-522 Developmental Psychology for Instruction

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
286-522 Developmental Psychology for Instruction

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7492

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดของพัฒนาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ มโนทัศน์ที่สำคัญของพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมกับพัฒนาการของเด็กไทย การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)