เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

286-522 Developmental Psychology for Instruction

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดของพัฒนาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ มโนทัศน์ที่สำคัญของพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมกับพัฒนาการของเด็กไทย การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน