โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน (Software Package For Office)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ