ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ