ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ