เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/2556 กฏหมายเกษตร_ป.ตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่  3, 4 สัตวศาสตร์ ประมง พืชศาสตร์ 

กฎหมายเกษตร (   Agrarian Law  )

ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์กัลยา  มิขะมา 

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร. กัลยา  มิขะมา

1. คำอธิบายรายวิชา

  หลักกฎหมายทั่วไป ความสำคัญ การใช้บังคับ การออกกฎหมาย หลักการตีความระบบกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ จำนอง จำนำ พระราชบัญญัติ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน กฎหมายแรงงานประกันสังคม วัตถุมีพิษ พระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม

  Importance, general and regulation law legislation, interpretation of the legal system, property law, sale purchase transaction, agreement act, copyright law, patents, trademark, mortgage pledge, laws relating to the factory, labour law, social security act to toxic assets, the capital act, fertilizers act, the environmental act.