homeภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate study)
person
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate study)

ผู้สอน
นาง สุลักขณา เพียรเสมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate study)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22  

                                                 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)