ม.4 /อุตสาหกรรม (รายวิชา การออกแบบโมเดล3มิติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยการใช้โปรแกรมโปรเดสทอป (Pro/Desktop)