ม.6/อุต(รายวิชาพืชพฤษศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับพืชศึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน