เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ