4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ