ทฤษฎีมานุษยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทฤษฎีมานุษยวิทยา (Anthropological Theory) พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญทางมานุษยวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีแพร่กระจาย ทฤษฎีหน้าที่นิยม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีโครงสร้างนิยม ทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม ทฤษฎีนิเวศทางวัฒนธรรม ทฤษฎีวัตถุนิยมทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการตีความเชิงสัญญะ ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีสตรีนิยมการเปรียบเทียบทฤษฎีที่สำคัญทางมานุษยวิทยา การนำแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม ละพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน