10-104-203 จุลชีววิทยาการแพทย์และวิทยาอิมมูน (Medical Microbiology and Immunology)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์