เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2556-1-051313

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Concepts and principles of supervision in Education and educational administration, criteria in supervision and problems and educational administration, criteria in supervision and problems effecting supervision. 

ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศในการศึกษาและการบริหารการศึกษา ขอบข่าย และปัญหาของการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษา บทบาทของผู้บริหารต่อการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียน  การสอน การนิเทศการสอน และการนิเทศการศึกษา