เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2556-1-051304

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Basic Principles of school management and administration; relations of administration to the community, administration of teacher personnel, etc

หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานศึกษา  การบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น