2556-1-051304

คำอธิบายชั้นเรียน

Basic Principles of school management and administration; relations of administration to the community, administration of teacher personnel, etc

หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานศึกษา  การบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น