วิชาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย