สทส.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง