การจัดการสารสนเทศการศึกษาทางไกล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล การจัดหา การจัดทำรายการ การให้บริการ