1022101 การจัดการเรียนการสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชา 1022101 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556