home1022101 การจัดการเรียนการสอน
personperson_add
1022101 การจัดการเรียนการสอน

ผู้สอน
person
นาย โกวิท วัชรินทรางกูร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1022101 การจัดการเรียนการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7545

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชา 1022101 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)