เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1022101 การจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชา 1022101 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556