ผู้สอน
นาย โกวิท วัชรินทรางกูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1022101 การจัดการเรียนการสอน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7545

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เรียนรายวิชา 1022101 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556