home425-101Man&C.H. G1_1/56
person
425-101Man&C.H. G1_1/56

ผู้สอน
นาย ฮาบีดิง หะยีสาแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-101Man&C.H. G1_1/56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7551

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)