ม6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม.  เรื่อง ค่ามาตรฐาน(standard score)