56-1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1 [พฤหัสเช้า 7553]

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวันพฤหัส 8.30-12.05 ภาคเรียนที่ 1/56