Mathlab

ผู้สอน
นาง งามตา กฤตาคม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Mathlab

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7556

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึง ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

  การพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีเป้าหมาย ที่ส่งผลต่อนักเรียน  ดังนี้

-  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

-  ทักษะการแก้ปัญหา

-  ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)