เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชีพการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพการใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ