ช่างสถาปัตยกรรม กลุ่ม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชีพการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพการใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ