56-1 ดีสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (7570-ปกติ-ศุกร์-บ่าย)-1-56

คำอธิบายชั้นเรียน

     วท 6002103  คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ