ภาษาไทย ม.๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านสดอ จังหวัดสุรินทร์