คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

-องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

-ส่วนประกอบต่างๆ