โครงการกศน.จบม.6ใน8เดือน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา กศน. โครงการ จบม.6 ใน 8 เดือน สำหรับ ตำบลเมืองแก เท่านั้น