เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 365 1-56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียน มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 กลุ่มผู้เรียน B01 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม