SWU 365 1-56

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 กลุ่มผู้เรียน B01 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม