ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ศึกษาจากบันทึกการเรียนรู้ และตอบคำถาม