มนุษย์กับสังคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง