เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีการสื่อสาร  หมายถึง เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใหม่ 4
กลุ่มได้แก่
      
1. เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion
          Picture Technology)
      2.
เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and Publishing Technology)
      3.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
      4.
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication
         Technology)