เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.5


ผู้สอน
ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.5

รหัสวิชา
760

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีการสื่อสาร  หมายถึง เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใหม่ 4
กลุ่มได้แก่
      
1. เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion
          Picture Technology)
      2.
เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and Publishing Technology)
      3.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
      4.
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication
         Technology)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books