เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคโนโลยีการสื่อสาร  หมายถึง เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใหม่ 4
กลุ่มได้แก่
      
1. เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion
          Picture Technology)
      2.
เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and Publishing Technology)
      3.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
      4.
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication
         Technology)