ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนได้ไปศึกษายุโรปยุคปัจจุบัน