เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Class 352314 Information Technology Management for Agricultural Extension

เกี่ยวกับชั้นเรียน
กระบวนวิชา 352314  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)