เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

261101 ฟิสิกส์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

261101  ฟิสิกส์ 1     4 (3-2-7)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ  การเคลื่อนที่แบบหมุน  งานและพลังงาน  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล  การสั่นสะเทือนและเสียง  ระบบของเลนส์  ทฤษฎีคลื่นของแสง  ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ  เทอร์โมไดนามิกส์และเครื่องกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์

Vector Motion in One Dimension; Motion in Two and Three Dimensions; The Law of Motion; Circular Motion and Other Applications of Newton’s Law; Work and Energy; Potential Energy and Conservation of Energy; Linear Momentum and Collisions; Rotation of Rigid Body about Fixed Axis;  Rolling Motion; Angular Momentum and Torque; Oscillatory Motion; Wave Motion; Sound Waves;  Superposition and Standing Waves; Fluid Mechanics; Thermodynamics; The Kinetic Energy of ideal Gases.