เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พัฒนาการอ่าน-การเขียน (CA109,CA110)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ศึกษารูปแบบการเขียนของบทอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าของบทอ่าน โดยเน้นบทอ่านจากสื่อต่างๆ ทั้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่องานสื่อสารมวลชนและงานอื่น ๆ ได้แก่ ข่าว บทความ สารคดี สารคดีข่าว รายงาน

จากนั้นฝึกฝนการเขียน การสร้างคำ-ประโยคเพื่อสื่อความคิด ความหมาย การลำดับความคิด และการลำดับประเด็น เล่าเรื่องตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ฝึกฝนการเขียนเรื่องขนาดสั้น และขนาดยาว การเขียนในงานสื่อสารมวลชน เช่น การเขียนคำ-บทโฆษณา การเขียนบทละคร การเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ การเขียนบทภาพยนตร์