ผู้สอน
ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ B2/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7623

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ศูนย์การเรียนระนอง 2