homeM.6/3
personperson_add
M.6/3

ผู้สอน
นาง อรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
M.6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7626

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ภาคเรียนที่1   ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4    รหัสวิชา ว33244 จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์รวมเวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม        การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ของเมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA  โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA  และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดของสปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม

มาตรฐาน ว 1.2ตัวชี้วัด  1,2,4

มาตรฐาน ว 8.1ตัวชี้วัด 1-12


  ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)