M.6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา 33244