M.6/6

ผู้สอน
นาง อรอนงค์ บุญศรีแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M.6/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7628

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา 33244 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)