M.6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา 33244