homeM.6/8
personperson_add
M.6/8

ผู้สอน
นาง อรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
M.6/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา 33244 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)