homeม.1/1-2
person
ม.1/1-2

ผู้สอน
นาง ปาริฉัตร เคนทรภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/1-2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7630

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนศึกษาประวัติและความเป็นมาของศาสดาเอกของโลก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)