ม.1/1-2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติและความเป็นมาของศาสดาเอกของโลก