homeงานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
personperson_add
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

ผู้สอน
person
นาย ธวัชชัย คุณสารวนิช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7633

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)