คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช1ปกติ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น