คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช1ปกติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น