เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

286-501 Foundation of Psychology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  แนวคิดทางจิตวิทยา สังกัปและทฤษฎีต่างๆเพื่อการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ หัวข้อรวม ระบบกายวิภาค พัฒนาการ การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญาและการวัด อารมณ์ แรงจูงใจ การปรับตัว บุคลิกภาพ ปัญหาทางจิตใจและการช่วยเหลือ อิทธิพลทางสังคม