home286-501 Foundation of Psychology
person
286-501 Foundation of Psychology

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
286-501 Foundation of Psychology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7643

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  แนวคิดทางจิตวิทยา สังกัปและทฤษฎีต่างๆเพื่อการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ หัวข้อรวม ระบบกายวิภาค พัฒนาการ การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญาและการวัด อารมณ์ แรงจูงใจ การปรับตัว บุคลิกภาพ ปัญหาทางจิตใจและการช่วยเหลือ อิทธิพลทางสังคมClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)