มัธยมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์