เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์