มัธยมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น