homeมัธยมศึกษาปีที่ ๕
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7648

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)