เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น