มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๒  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์