เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่เรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๒  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์