เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บัณฑิตอุดมคติไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของชีวิต การดำรงตนในโลกยุคโลกา-

ภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมในการพัฒนาตน แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิต และสังคมโดยใช้หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ