บัณฑิตอุดมคติไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของชีวิต การดำรงตนในโลกยุคโลกา-

ภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมในการพัฒนาตน แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิต และสังคมโดยใช้หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ