เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

        ในวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  มีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ DNA มาตัดต่อและเคลื่อนย้ายยีนเพื่อสร้าง DNA สายผสม ( Recombinant DNA)  ทำให้มนุษย์สามารถปรับแต่งยีน และเคลื่อนย้ายยีนข้ามชนิดของสิ่งมีชีวิต  เรียกวิธีการนี้ว่า  พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
        พันธุวิศวกรรมถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล  เช่น  ด้านเกษตรกรรม  การแพทย์  การใช้ประโยชน์ทางสังคม เช่น นิติวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบหาหลักฐานอาชญากรรมต่างๆ  การนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในอดีต  หรือใช้ในการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจกลไกการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิคต่างๆ ได้ดีขึ้น  นำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต